วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ่ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลัการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1.
การสื่อสารข้อมูล คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ
2.
พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
3.
อูปกรณืสื่อสารสำหรับเชื่อมโยง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.
เทคโนโลยีการรับ - ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6.
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1.
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรวบรวมข้อมูล การตวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ การเผยแพร่สารสนเทศ
2.
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
3.
การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือการเขียนโปรแกรม
4.
วิธีการแก้ปัญหา มีขั้นตอน ดังนี้
-
การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
-
การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
-
การดำเนินการแก้ปัญหา
-
การตรวจสอบและปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1.
ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
2.
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น
-
อีเมล
- blog
-
การโอนแฟ้มข้อมูล
-
การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine)
-
การสนทนาบนเครือข่าย
3.
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
-
ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม
-
มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดที่ 4.ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1.
ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์
2.
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ประยุต์ทั่วไป และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน
3.
ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูลตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
4.
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูลใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์ หรือความหมาย ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง